Prag 6 dana (3 noći) autobusom Dan državnosti

OPIS

OPIS I LOKACIJA HOTELA Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu ili sličnom do popune mesta, (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

HOTEL ENERGIE 3*, http://www.hotelenergie.cz/

Hotel Energie se nalazi na 6. i 7. spratu kompleska Energie. Udaljen je cca. 7 km od Trga Sv. Vaclava i 6 km od Karlovog mosta. Autobuska i tramvajska stanica je udaljena cca. 10 min hoda. Stanica metroa je udaljena cca. 1 km. Sobe imaju  2 standardna ležaja, kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, TV. Usluga je noćenje sa doručkom (kontinentalni doručak ). Hotel ima recepciju, restoran, konferencijsku salu, Wi-Fi u zajedničkim prostorijama hotela.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. . U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

 

 

Plan putovanja:

1. dan BEOGRAD

Predviđeno vreme polaska autobusom iz Beograda  (parkinga Muzeja 25 maj-Kuća cveća) u 19:00hVožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora…

Ulaz – Novi sad – Avia pumpa, naselje Šangaj

Ulaz – Horgoš – Mol pumpa

2. dan PRAG

Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada,fakultativno u pratnji stručnog vodiča: Hradčani – praški dvorac, bazilika Sv. Đorđa, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, novi i stari kraljev dvorac, crkva od Tina, Loreto, Mala strana, Zlatna ulica, Karlov most, i Vaclavski i Starogradski trg. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan  PRAG – KARLOVE VARI – PRAG

Doručak. Fakultativni odlazak u Karlove Vari, najpoznatije evropsko banjsko lečilište i jedan od lepših srednjoevropskih gradova Češke. Razgledanje grada: Karlovih Vari, termalnih izvora, ruske crkve… U poslepodnevnim časovima povratak u Prag. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan PRAG – DREZDEN – PRAG

Doručak.  Fakultativni odlazak u Drezden (Firenca na Elbi), nemački grad, poznat po kulturno – istorijskim spomenicima iz srednjeg veka. Razgledanje grada: opera Zemper, Bogorodičina crkva, Palata Cvinger, Dvorska crkva, Rezidencijalna i Tašenberg palata,  Avgustov most. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM

 

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme . U poslepodnevnim časovima fakultativni izlet – vožnja brodom rekom Vltavom. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima i iskrcavanje na mesto polaska. (Kraj usluga)

ARANŽMAN SADRŽI:

  • prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
  • smeštaj u Pragu u nekom od navedenih hotela ili sličnom kategorije 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni),
  • troškove organizacije i vođenja aranžmana.

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje
  • ulaznice i fakultativne izlete.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 50€

TREĆA ODRASLA I DETE DO 12 GOD : POPUST 5 €

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (popust za decu do 12 godina):

  • Karlove Vari – 25€ odrasli / 20 € deca,
  • Drezden – 30 € odrasli / 20 € deca,
  • vožnja brodom rekom Vltavom – 15 € odrasli / 10 € deca
  • pešačko razgledanje grada sa lokalnim vodičem po dolasku – 5 €

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Travelland d.o.o. je 5 dana pre početka putovanja.

VAŽNA NAPOMENA za ulazak na teritoriju Republike Češke

https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Češku, pod uslovom da su potpuno vakcinisani. Potpuno vakcinisanim se smatraju one osobe koje

su vakcinisane jednom od vakcina koje se priznaju u Češkoj (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstraZeneca – Vaxzevria ili Covishield) i

da je od druge doze prošlo najmanje 14 dana. U tom slučaju, radi putovanja u Češku potreban je sertifikat o izvršenoj vakcina ciji, kao i da se

pred put popuni i odštampa elektronsku prijava dolaska (link: https://plf.uzis.cz/).

Državljani Republike Srbije koji nisu vakcinisani mogu ući samo ukoliko imaju regulisan boravak u Češkoj. Tada je, pored prij ave dolaska,

potrebno da pred put urade PCR test, kao i da po dolasku u Češku ponove testiranje u periodu između 5. i 7. dana. Do rezultata ponovljenog

PCR testa nije obavezna samoizolacija, već nošenja maske tipa FFP2 i sl. svuda van mesta boravka .

Deca mlađa od 12 godina oslobođena su, osim ove, i obaveze elektronskog prijavljivanja.

Ukoliko se putuje avionom ili autobusom, neophodno je proveriti da li prevoznik ima posebne uslove za putovanje.

S obzirom na česte promene i dopune pravila ulaska u Češku, preporučujemo da pred put obavezno proverite aktuelne uslove ulaska putem

sledećeg linka https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.

Covid-19 protokol: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga ,može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica,radnog vremena objekata i lokaliteta i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima,koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako I u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te date uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obaveznoi to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Potrebno je da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

Cena

Polazak 12.02 – 15.02.2022.

Polazak 13.02 – 16.02.2022.

Redovna cena: 109e

Specijal
cena po osobi:
89 €

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. . U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

• Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kurs NBS.

Ostala Ponuda